تقدیمــے کپشنـ =)

سلامـ بر جذابـ های منـ
من اومدم✋
امیدوارمـ که تو نبود منـ بهتونـ سختـ نگذشتـه باشه =]
[][][]
اینـ تقدیمے برای یه فرشتـست
اونـ فرشته اسمشـ ماراله❤
اصنـ اینـ دختر توی گوشه ی قلبمـ لونه کرده =))
به در و دیوار اتاقـ فکر میکنمـ همـ همشـ میاد توی ذهنمـ
امیدوارمـ از پیشمـ نری ملڪه ی قلبمـ❤
زیاد رنجـ کشید توی مدتـے که نبودمـ =[
ببخشید عشقمـ چاره ای نداشتمـ =}
امیدوارمـ اینـ تقدیمے رو بپذیری زندگـے مـن❤

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.