مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار – محمدرضا شجریان :: ساز و آواز کرد بیات

غزل از حافظ | دستگاه: آواز کُرد بیات | نوازنده تار: استاد محمدرضا لطفی | مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار/ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند/زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد/دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند/گر شوند آگه از اندیشه ما مُغبَچگان/بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند

Source link

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.