توصیه ۲۹ سال قبل رهبر معظم انقلاب برای چنین روزهایی

رهبر انقلاب از سال ها پیش چنین روزی را در اقتصاد نفتی ایران پیش بینی کرده بودند.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.

توصیه ۲۹ سال قبل رهبر معظم انقلاب برای چنین روزهایی

رهبر انقلاب از سال ها پیش چنین روزی را در اقتصاد نفتی ایران پیش بینی کرده بودند.

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.