رفـیـقـم فــابــریــکــم زهــراع :) ❤

اینقدر باهم صمیمی هستیم کع شدیم بست سیستر هم ، خواهر تنی هم ، خواهر معنوی هم 🙂 ❤
خواهریی نـاراحـت نباش کع یه مشت بی لیاقت دلیتت کردن ، من تا آخرش باهاتم ^^❤
هیچ کس منوع بع عنوان خواهر معنویش قبول نکرد ، ولی توع از بین خواهرام مقام اول رو داریع ^^ ❤
اینوع بهت بگم کع این دختر شاد همیشع باهاتع ها نبینم ناراحت باشیع (: ❤

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.