مروری بر 6 سال تعریف و تمجید روحانی از برجام

مروری بر ۶ سال تمجید روحانی از برجامی که جیب مردم را خالی، تحریم را بیشتر و اقتصاد را به مرحله ورشکستگی کشاند

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.

مروری بر 6 سال تعریف و تمجید روحانی از برجام

مروری بر ۶ سال تمجید روحانی از برجامی که جیب مردم را خالی، تحریم را بیشتر و اقتصاد را به مرحله ورشکستگی کشاند

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.